Kortfattat.

En enskild firma är en företagsform där bolaget och dess ägare är en och samma person.

Vad är en enskild firma?

Då bolaget och dess ägare är en och samma person innebär det att ägaren kan använda sig av sitt personnummer och låta det vara bolagets organisationsnummer. 

En enskild firma är i sig självt ingen juridisk person. Ägaren får istället ingå avtal i ägarens egna namn. Genom att ägaren använder sig av sitt personnummer som organisationsnummer bekräftar detta att personen har ansvaret för företaget. 

Vem är ansvarig?

Ansvaret omfattas av bland annat de vinster och skulder bolaget kan ha. Om den enskilda firman skulle hyra en lokal är det likadant som om ägaren gör det helt på egen hand. 

Om en enskild firma skulle dra på sig skulder som inte går att betala med företagets likvida medel är det upp till ägaren själv att tillsätta likvida medel för med vilka betala alla de skulder som har uppstått. Driver man en enskild firma kan man fortfarande anställa arbetskraft, dock måste man registrera sig själv som en arbetsgivare.

Revisorkrav.

De flesta enskilda firmor omfattas inte av ett krav att ha en revisor. Det innebär dock inte att de inte är bokföringsskyldiga. Tvärtom är de skyldiga att upprätta bokslut som alla andra. Även i enskilda firmor behöver man sköta den löpande bokföringen och ta fram underlag för in och -utbetalningar. 

Det går också att ha flera verksamheter under ett namn. Då måste alla verksamheter bokföras och beskattas i en gemensam bokföringsprocess där allt står på ett och samma namn.