När sker en likvidation?

En likvidation sker när ett bolag avvecklas och upplöses. Processen kan bli väldigt tidskrävande och kostsam. När eventuella kompletteringar är godkända har bolagsverket oftast en handläggningstid på 7-9 månader. 

Vill man gå vidare och kanske fokusera på nya projekt bör man istället välja en snabbavveckling. På så sätt blir man snabbt friskriven från fortsatt ansvar i bolaget och får ut sina pengar på ett par dagar. Processen är smidig och helt digital. 

Läs mer om snabbavveckling här.

Vad innebär likvidation?

Likvideringen innebär att bolagets tillgångar omvandlas till likvida medel som sedan går till att betala av en så stor del av bolagets skulder som är möjligt. 

Om tillgångarna uppgår till ett värde som motsvarar mer än de totala skulderna fördelas det eventuella överskottet mellan aktieägarna. 

Vad beslutar om likvidation?

Gäller det likvidation av ett aktiebolag är det ett beslut som i så fall fattas på bolagsstämman. Ett aktiebolag kan självmant likvideras, något som i juridiska termer kallas för frivillig likvidation.

För att en likvidation ska ske ofrivilligt krävs det särskilda skäl och att Bolagsverket eller en allmän
domstol tar ett sådant beslut. Den allmänna domstolen som tar ett sådant beslut ska i så fall vara den där bolaget registrerat sitt säte. När en likvidation blir aktuell utses alltid en person som är ansvarig för processen. I det här fallet kallas personen för likvidator och utses av Bolagsverket eller tingsrätten.

Vad är likvidators uppdrag?

Likvidatorns uppdrag är att lägga fram en slutredovisning på aktiebolagets bolagsstämma. Trots att likvidation allt som oftast leder till att bolag upphör att existera så sker det i somliga fall, då en anledning föreligger, att likvideringen upphör och att verksamheten fortsätter som den tidigare gjort.

Kontakta oss

Logga in

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Lagerbolag

Avveckling

Historikbolag

Beställ Lagerbolag

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag