kortfattat.

En resultaträkning är en sammanställning av ett bolags eller en koncerns resultatkonton i bokföring.

Redovisning.

Inom redovisning visar räkningen en verksamhets intäkter samt kostnader och ger årets saldo. Den visar med andra ord räkenskapsårets eller periodens resultat. Resultaträkningen innehåller flera delar som bolag alltid måste ta hänsyn till när de upprättar ett bokslut.

rörelseresultat.

En av dessa delar är rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader. En annan del är resultat efter finansiella poster, det vill säga de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna. Vidare måste alla bolag också redovisa extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten samt bokslutsdispositioner som över- och underavskrivningar och avsättningar. Alla bolag måste dessutom inkludera skatt och årets resultat i rapporten. Noter används vid förtydliganden.

Kontoklass.

Intäkter och kostnader som ska föras in i räkningen ska alltid bokföras på de konton med kontoklass 3 till 8, det vill säga sådana som brukar kallas för resultatkonton. Intäkter bokförs på konton med kontoklass 3 i kredit och kostnader bokförs i sin tur på konto med kontoklass 4 till 8 i debet. Vilken kontoklass ett konto tillhör ser du på den första siffran i kontots nummer. 

Vill du läsa mer om den lagstiftning som råder kring resultaträkningar hänvisar vi till [årsredovisningslagen].