Bolag24 Logo Vit

Vad är ett förenklat bokslut?

En förenklad årsredovisning, eller förenklat bokslut, är en enklare variant av en årsredovisning för mindre företag. Det hjälper dem att redovisa sin ekonomi utan att behöva göra en fullständig årsredovisning. 

Förenklat bokslut gör det lättare för småföretagare genom att minska deras administrativa börda. Det inkluderar företagets resultat, balans och eventuella extra upplysningar.

Förenklat Bokslut

Krav för att använda förenklat bokslut

För att ett företag ska kunna använda förenklat bokslut finns det vissa krav som måste uppfyllas. Företaget måste ha en omsättning under en viss gräns, ha ett visst antal anställda och ha en viss företagsform.

Omsättning.

För att få använda förenklat bokslut får företaget ha en omsättning på högst 40 miljoner kronor under det räkenskapsår som bokslutet avser.

Antal anställda.

Företaget får inte ha fler än 50 anställda i snitt under det räkenskapsår som bokslutet avser.

Företagsform.

öretaget måste ha en av följande företagsformer för att kunna använda förenklat bokslut:

  • Aktiebolag (AB)
  • Handelsbolag (HB)
  • Kommanditbolag (KB)
  • Europabolag (SE)
  • Ekonomisk förening (EF)
  • Ideell förening (IF)

Innehåll i förenklat bokslut.

Ett förenklat bokslut består av en resultaträkning, en balansräkning och eventuella tilläggsupplysningar. Detta är de grundläggande komponenterna i en årsredovisning, men i förenklat bokslut är de förenklade för att passa mindre företag.

Resultaträkning.

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultatet visar sedan om företaget har gått med vinst eller förlust.

Balansräkning.

Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital på en viss dag under räkenskapsåret. Balansräkningen ger en överblick över företagets finansiella ställning.

Tilläggsupplysningar.

Företaget kan lägga till tilläggsupplysningar i förenklat bokslut om det finns något annat som behöver rapporteras. Tilläggsupplysningarna kan exempelvis handla om specifika händelser eller transaktioner som påverkar företagets resultat eller finansiella ställning.

Upprättande och granskning.

Företaget måste upprätta och lämna in sitt förenklade bokslut senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Bokslutet behöver inte granskas av en revisor, men företaget kan välja att göra det om de vill.

Fördelar och nackdelar med förenklat bokslut.

En av fördelarna med förenklat bokslut är att det är enklare och billigare att upprätta än en fullständig årsredovisning. Mindre företag kan därför spara både tid och pengar genom att använda förenklat bokslut. En annan fördel är att företaget inte behöver lämna in lika mycket information till Bolagsverket och Skatteverket.

En nackdel med förenklat bokslut är att det inte ger lika detaljerad information om företagets ekonomiska ställning som en fullständig årsredovisning. Det kan därför vara svårare för exempelvis långivare eller investerare att bedöma företagets risker och möjligheter.

Användning i praktiken.

Förenklat bokslut är vanligtvis användbart för mindre företag som inte har behov av en fullständig årsredovisning. Exempel på företag som kan använda förenklat bokslut är småhandlare, frisörer och små konsultföretag. Det är dock viktigt att företaget själva bedömer om förenklat bokslut är tillräckligt för att möta deras behov.

Sammanfattning.

Förenklat bokslut är en förenklad form av årsredovisning som mindre företag kan använda för att redovisa sin ekonomi. För att använda förenklat bokslut måste företaget uppfylla vissa krav gällande omsättning, antal anställda och företagsform. I förenklat bokslut redovisas resultat- och balansräkning samt eventuella tilläggsupplysningar. 

Företaget måste lämna in sitt förenklade bokslut senast sju månader efter räkenskapsårets slut och det behöver inte granskas av en revisor. Fördelarna med förenklat bokslut är att det är enklare och billigare att upprätta, medan nackdelen är att det inte ger lika detaljerad information som en fullständig årsredovisning. Företag som kan använda förenklat bokslut är exempelvis småhandlare, frisörer och små konsultföretag.

Förenklat årsbokslut innefattar en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag, samt en resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Förenklat årsbokslut kan göras efter den sista dagen i räkenskapsåret, men måste vara klart senast sju månader efter räkenskapsårets slut för aktiebolag. För enskilda näringsidkare ska bokslutet vara klart till deklarationen i maj.

Förenklat årsbokslut innebär att man redovisar firmans bokförda tillgångar och skulder vid årets slut samt poster för intäkter och kostnader som visar resultatet för inkomståret. Det finns en särskild uppställningsform som ska följas.

n förenklad redovisning innebär att man upprättar ett förenklat årsbokslut som består av balansräkning och resultaträkning enligt en särskild uppställningsform. Meningen är att man samtidigt fullgör sin deklarationsskyldighet.

Ja, om ett aktiebolag räknas som ett mindre företag kan man välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket K3. För större aktiebolag finns inte möjligheten att välja utan de ska alltid upprätta årsredovisningen enligt huvudregelverket K3.