Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Generalfullmakt

Vad är en Generalfullmakt?

En generalfullmakt är en form av legal rättighet som gör det möjligt för en person att företräda och agera på vägnar av en annan person i rättsliga sammanhang. Genom en generalfullmakt ger den person som ger fullmakten, kallad principalen, en annan person, kallad fullmäktigen, rätten att fatta beslut och ingå avtal i principens namn.

Det finns flera olika typer av generalfullmakter, såsom en fullmakt för att förvalta en egendom, en fullmakt för att företräda en person i rättegång eller en fullmakt för att handla i en specifik affärsangelägenhet. Oavsett vilken typ av generalfullmakt det är, är det viktigt att den utformas på ett tydligt och korrekt sätt för att undvika tvister eller missförstånd.

Vi använder oss oftast av en generalfullmakt vid beställning av lagerbolag och vid en  avveckling.

När en person ger en generalfullmakt till en annan person, är det viktigt att specificera vilka rättigheter och befogenheter som fullmäktigen har. Detta kan inkludera rätten att ingå avtal, fatta beslut och handla i principens namn. Det är också viktigt att specificera i vilken omfattning fullmäktigen har dessa befogenheter, till exempel om de endast gäller vid en viss tidpunkt eller i en viss situation.

Det är också viktigt att notera att en generalfullmakt inte är oåterkallelig. Detta innebär att principalen kan återkalla fullmakten när som helst, med eller utan anledning. Om en fullmakt är oåterkallelig, bör detta tydligt anges i fullmakten.

Avtalslagen.

Är du intresserad över att läsa hur en fullmakt kommer till stånd kan du läsa kapitel 2 i avtalslagen. Där står det nämligen vad som gäller för fullmakter som görs i Sverige. Du behöver fylla i en del personuppgifter, även för den som är mottagaren. Du behöver då också fylla fullmaktens giltighetstid och lämna dels din underskrift, dels mottagarens och två vittnens underskrifter på att alla tagit del av fullmaktens utställande.

En generalfullmakt kan vara skriftlig eller muntlig, men det rekommenderas starkt att den utformas skriftligen för att undvika missförstånd eller tvister. En skriftlig generalfullmakt bör innehålla följande information:

  • Namn och personnummer på både principalen och fullmäktigen
  • En tydlig beskrivning av de befogenheter som fullmäktigen har
  • En specificering av i vilken omfattning fullmäktigen har dessa befogenheter
  • En specificering av om fullmäktigen har rätten att utöva dessa befogenheter på egen hand, eller om de endast gäller i samråd med principalen
  • En specificering av om fullmäktigen har rätten att överlåta sina befogenheter till en annan person