Likvidation av Aktiebolag.

En frivillig likvidation kan bli en långdragen och kostsam process. Använd formuläret för att se över alternativen, helt kostnadsfritt.

4.7/5

Likvidera AB.

Att likvidera ett aktiebolag innebär att man avvecklar bolagets verksamhet och fördelar bolagets tillgångar på ett sådant sätt att bolaget inte längre existerar som ett rättsligt företag. Detta kan vara ett smart val för företag som har nått sin livslängd, har dålig lönsamhet eller har stora skulder.

Frivillig likvidation steg för steg.

Innan man kan påbörja likvidationen av ett aktiebolag måste bolaget ha uppfyllt alla sina rättsliga skyldigheter, såsom att betala skatter och avgifter, rapportera till myndigheter och upprätta årsredovisningar. Bolaget måste också ha löst alla sina eventuella skulder och fordringar.

När detta är gjort måste bolagets ägare, eller aktieägarna, besluta att likvidera bolaget. Detta görs genom att en stämma hålls där detta beslut fattas.

Efter detta börjar likvidationen, som innebär att bolagets tillgångar såsom kontorslokaler, inventarier och liknande säljs eller fördelas. På så sätt får aktieägarna en andel av bolagets tillgångar, som kan användas för att betala eventuella skulder eller fördelas enligt överenskommelse mellan aktieägarna.

När allt detta är klart och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som aktiebolag. Detta är det sista steget i likvidationen och innebär att bolaget inte längre existerar som ett rättsligt företag.

Vad kostar en frivillig likvidation? En ordinarie likvidation kan bli långdragen och kostnaden springer lätt iväg. Kontakta oss med bolagsinformation för en uppskattad totalkostnad.

Likvidationen kan vara en komplicerad process, så det är viktigt att man följer alla rättsliga steg och regler som gäller. Det kan också vara bra att söka professionell hjälp eller istället välja en snabbavveckling, där avvecklingen är klar på ett par dagar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Likvidation Vanliga frågor

Frivillig likvidation innebär att ägarna av ett bolag, till exempel ett aktiebolag, själva har beslutat att likvidera bolaget. Detta är i motsats till att bolaget tvingas likvideras på grund av exempelvis ekonomiska problem eller på grund av att bolaget har gjort sig skyldigt till brott.

Frivillig likvidation innebär att bolaget har uppfyllt alla sina rättsliga skyldigheter, såsom att betala skatter och avgifter, rapportera till myndigheter och upprätta årsredovisningar. Därefter fattar ägarna ett beslut om likvidation på en stämma, och börjar därefter med likvidationen av bolaget.

En frivillig likvidation är vanligtvis ett medvetet val som ägarna till bolaget gör, ofta för att bolaget har nått sin livslängd eller för att det finns andra skäl för att avveckla verksamheten. Detta kan till exempel vara att bolaget har förlorat marknadsandelar, har dålig lönsamhet eller har stora skulder.

Under en frivillig likvidation säljs bolagets tillgångar, såsom kontorslokaler, inventarier och liknande, och pengarna används för att betala eventuella skulder eller fördelas enligt överenskommelse mellan ägarna. När allt detta är klart och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som ett rättsligt företag.

En likvidation av aktiebolag tar oftast under ett år att genomföra. Vanligtvis är det klart på 7-9 månader. Ägarna kan inte ta ut sina pengar innan likvidationen är avslutad. Vi rekommenderar därför en snabbavveckling vid Bolag24, där det blir klart på ett par dagar.

Tvångslikvidation innebär att ett bolag tvingas likvideras av externa parter, till exempel en domstol eller en myndighet. Detta sker oftast när bolaget har gjort sig skyldigt till brott eller har betalningssvårigheter och inte kan lösa sina skulder på annat sätt.

Tvångslikvidation innebär att bolagets tillgångar, såsom kontorslokaler, inventarier och liknande, säljs för att betala bolagets skulder. På så sätt kan kreditgivare och andra parter som har krav på bolaget få betalt för sina fordringar.

Eftersom tvångslikvidation är en rättslig process måste den följa vissa steg och regler. En domstol måste till exempel utfärda en dom om tvångslikvidation, och en likvidator utses för att ansvara för själva likvidationen.

Under en tvångslikvidation har ägarna till bolaget oftast ingen möjlighet att påverka processen eller fördela bolagets tillgångar på ett sätt som de själva önskar. Istället följer likvidationen rättsliga regler och fördelningen av tillgångarna sker enligt dessa.

När tvångslikvidationen är klar och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som ett rättsligt företag. Tvångslikvidation är en allvarlig process som kan ha stora konsekvenser för bolaget och dess ägare, så det är viktigt att man följer alla rättsliga steg och regler som gäller.

Ansvarig för att likvidera ett aktiebolag är bolagets ägare, eller aktieägarna. Detta innebär att det är ägarna som fattar beslutet om att likvidera bolaget, och det är också de som ansvarar för att följa alla rättsliga steg och regler som gäller för likvidationen.

När beslutet om likvidation har fattats börjar likvidationen, som innebär att bolagets tillgångar såsom kontorslokaler, inventarier och liknande säljs eller fördelas. På så sätt får aktieägarna en andel av bolagets tillgångar, som kan användas för att betala eventuella skulder eller fördelas enligt överenskommelse mellan aktieägarna.

Under likvidationen kan det vara bra att anlita en professionell likvidator, som kan hjälpa till med att sälja bolagets tillgångar och fördela pengarna på ett rättvist sätt. En likvidator har också kunskap om alla rättsliga steg och regler som gäller för likvidationen, så det kan vara en trygghet att anlita en sådan.

När likvidationen är klar och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som ett rättsligt företag. Detta är det sista steget i likvidationen och innebär att bolaget inte längre existerar som ett rättsligt företag.

Vad är en likvidator?

Vem kan vara likvidator? En likvidator är en person som ansvarar för att likvidera ett bolag, det vill säga avveckla bolagets verksamhet och fördela bolagets tillgångar på ett sådant sätt att bolaget inte längre existerar som ett rättsligt företag.

En likvidator har en viktig roll i likvidationen, eftersom han eller hon ansvarar för att följa alla rättsliga steg och regler som gäller för processen. Likvidatorn är också ansvarig för att sälja bolagets tillgångar, fördela pengarna och rapportera till olika myndigheter under likvidationen.

Det kan vara bra att anlita en professionell likvidator för att få hjälp med likvidationen, särskilt om man själv inte har den kunskapen eller erfarenheten som krävs.

En likvidator kan också vara till hjälp för aktieägarna i bolaget, eftersom han eller hon kan ge råd och stöd under likvidationen. På så sätt kan likvidatorn bidra till att göra processen så smidig som möjligt.