Bolag24 Logo Vit

Likvidation av Aktiebolag.

En frivillig likvidation kan bli en långdragen och kostsam process. Använd formuläret för att se över era alternativ, helt kostnadsfritt.

4.7/5

Vad är en frivillig likvidation?

En frivillig likvidation inleds efter att beslut tagits på bolagsstämman om att avsluta bolaget i sin helhet. Verksamheten kommer att stänga ner och man börjar avyttra sina tillgångar, betala tillbaka eventuella skulder. Efter likvidationen är genomförd ska kvarvarande kapital delas av aktieägarna. 

Det går oftast att undvika en likvidation helt. Med vår snabbavveckling tar vi omgående över det juridiska ansvaret. Detta innebär att ni slipper all administration, handläggningstider och får betalt i samband med överlåtelsen.

Likvidationen sker av olika anledningar, till exempel om bolaget inte längre är lönsamt eller om aktieägarna har beslutat att lägga ner verksamheten. 

Frivillig likvidation Steg för steg.

För att påbörja en likvidation av ett aktiebolag måste bolaget uppfylla alla sina rättsliga skyldigheter, såsom att betala skatter och avgifter, rapportera till myndigheter och upprätta årsredovisningar. Bolaget måste också ha löst alla sina eventuella skulder och fordringar innan processen kan inledas.

Efter att dessa krav är uppfyllda, är det dags för bolagets ägare eller aktieägare att fatta beslutet att likvidera bolaget. Detta beslut tas vid en stämma, där ägarna enas om att likvidera bolaget.

Själva likvidationsprocessen inleds med att bolagets tillgångar, såsom kontorslokaler, inventarier och liknande säljs eller fördelas. På så sätt får aktieägarna en andel av bolagets tillgångar, som kan användas för att betala eventuella skulder eller fördelas enligt överenskommelse mellan aktieägarna.

När allt är avyttrat och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter, kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som aktiebolag. Detta sista steget i likvidationen innebär att bolaget inte längre existerar som ett rättsligt företag.

Kontakta oss med information om ditt bolag för en uppskattning av totalkostnaden, helt kostnadsfritt. Vi ser samtidigt över bolaget i sin helhet för att se om likvidationen kan undvikas.

Vad är en tvångslikvidation?

Tvångslikvidation är en rättslig process där ett bolag tvingas att likvideras av externa parter, såsom en domstol eller en myndighet. Detta sker oftast när bolaget har gjort sig skyldigt till brott eller har betalningssvårigheter och inte kan lösa sina skulder på annat sätt.

Under en tvångslikvidation säljs bolagets tillgångar, såsom kontorslokaler, inventarier och liknande, för att betala av dess skulder. Denna process är noga reglerad och måste följa vissa rättsliga steg och regler, exempelvis måste en domstol utfärda en dom om tvångslikvidation, och en likvidator måste utses för att ansvara för genomförandet.

Ägarna till bolaget har oftast ingen möjlighet att påverka fördelningen av bolagets tillgångar under en tvångslikvidation. Istället sker fördelningen enligt rättsliga regler och bestämmelser.

När tvångslikvidationen är genomförd och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter, kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras i sin helhet. Tvångslikvidation är en allvarlig process som kan ha stora konsekvenser för bolaget och dess ägare, så det är viktigt att följa alla rättsliga steg och regler som gäller.

Vanliga frågor

Om man vill likvidera ett aktiebolag genom en frivillig likvidation måste bolaget först uppfylla alla sina rättsliga skyldigheter, såsom att betala skatter och avgifter, rapportera till myndigheter och upprätta årsredovisningar. Sedan måste ägarna hålla en stämma där de fattar beslutet att likvidera bolaget och sedan påbörjar själva likvidationen.

Detta är oftast ett medvetet val som ägarna gör, exempelvis för att bolaget har nått sin livslängd eller har andra skäl för att lägga ner verksamheten, såsom dålig lönsamhet eller stora skulder.

Under likvidationen säljs bolagets tillgångar, såsom kontorslokaler och inventarier, och pengarna används för att betala eventuella skulder eller fördelas enligt överenskommelse mellan ägarna. När allt är avyttrat och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som ett rättsligt företag.

En likvidation av aktiebolag tar oftast under ett år att genomföra. Vanligtvis är det klart på 7-9 månader. Ägarna kan inte ta ut sina pengar innan likvidationen är avslutad.

Vi rekommenderar därför att se över möjligheterna för en snabblikvidation istället. Då tar processen ett par dagar och pengarna finns på kontot kort därefter. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Vid en likvidation försäljs bolagets tillgångar och pengarna används för att betala av dess skulder. Om det finns något aktiekapital kvar efter att skulderna är betalda kan det fördelas mellan aktieägarna enligt deras ägarandelar.

När likvidationen är klar och bolaget inte längre har några tillgångar eller skyldigheter kan det anmälas till Bolagsverket och avregistreras som ett rättsligt företag.

Det är vanligtvis inte möjligt att avbryta en likvidation när beslutet redan har trätt i kraft, eftersom bolaget då anses vara i likvidation. 

Detta gäller särskilt för frivillig likvidation, där anmälan om likvidation inte kan återkallas om beslutet gäller omedelbart. Det är därför viktigt att noga överväga och besluta om likvidation innan anmälan görs.

Vad är en likvidator?

En likvidator är en person som utses för att hantera likvidationen av ett företag, exempelvis vid en frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Likvidatorn ansvarar för att sälja bolagets tillgångar, betala av dess skulder och fördela eventuella överskott till ägarna.

En likvidator är en professionell som har erfarenhet och kunskap om likvidation av företag och följer noggrant de rättsliga steg och regler som gäller.

Likvidatorn fungerar som en neutral part och har inte något personligt intresse i bolaget.