BOLAG24

Styrelsesuppleant

Suppleant

En styrelsesuppleant är en person som väljs av aktieägarna eller av bolagsstämman för att ersätta en ordinarie ledamot i en aktiebolags styrelse vid dennes förfall eller frånvaro. En styrelsesuppleant är en person som har samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie ledamot, och som har rätt att delta och rösta i styrelsemöten och i beslut.

En styrelsesuppleant är lämplig för aktiebolag som vill säkerställa att styrelsen har tillräckligt med medlemmar och att styrelsen har tillräckligt med kompetens och erfarenhet. En styrelsesuppleant är också lämplig för aktiebolag som vill undvika vakanser och konflikter i styrelsen, och som vill säkerställa att styrelsen har rätt balans och rätt sammansättning.

En styrelsesuppleant har också nackdelar, och det innebär att det kan vara svårt och komplicerat att hantera och upprätthålla en styrelsesuppleant, och att det kan vara dyrt och tidskrävande att anställa och betala en styrelsesuppleant. Det innebär också att det kan vara svårt och komplicerat att rapportera och redovisa en styrelsesuppleant, och att det kan vara svårt och komplicerat att avsluta och avveckla en styrelsesuppleant.

En styrelsesuppleant är en person som utses för att ersätta en styrelseledamot om ledamoten blir sjuk, förlorar sin behörighet i företaget, avlider eller avgår, för att nämna ett par exempel. Ett aktiebolag med tre styrelseledamöter eller fler måste alltid finnas minst en suppleant, men gärna fler än så.

Om en styrelsesuppleant tillträder är dennes ansvar att ägna sig åt samma uppgifter den ordinarie ledamoten vanligtvis har, till exempel att underteckna deklarationer eller betala in bolagets skatter och avgifter. En styrelsesuppleant måste vara alltid vara aktiv om det kommer fram något negativt om bolaget. En suppleant kan därmed inte agera passivt om sådana situationer skulle uppstå. En suppleant kan inte heller gå fri från ansvar trots att denne inte är en ordinarie ledamot.

Vad gör en suppleant?

En styrelsesuppleant är en person som väljs av aktieägarna eller av bolagsstämman för att ersätta en ordinarie ledamot i en aktiebolags styrelse vid dennes förfall eller frånvaro. En styrelsesuppleant har samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie ledamot, och har rätt att delta och rösta i styrelsemöten och i beslut.

En styrelsesuppleant har ansvar för att stödja och assistera styrelsen i dess arbete och verksamhet, och har ansvar för att följa styrelsens beslut och förordningar. En styrelsesuppleant har också ansvar för att följa lagar och bestämmelser, och har ansvar för att rapportera och redovisa sin verksamhet till aktieägarna och till bolagsstämman.

 

En styrelsesuppleant kan också ha andra uppgifter och ansvar, beroende på bolagets storlek, form och verksamhet. En styrelsesuppleant kan till exempel ha ansvar för att följa upp och rapportera bolagets ekonomi och verksamhet, och kan ha ansvar för att följa upp och rapportera bolagets risker och utmaningar. En styrelsesuppleant kan också ha ansvar för att följa upp och rapportera bolagets mål och strategier, och kan ha ansvar för att följa upp och rapportera bolagets kunder och leverantörer.

Lager och regler.

Vill man läsa mer om den lagstiftning som existerar kring styrelsesuppleanter i företag kan man läsa om det i Aktiebolagslagen (ABL). Skatteverket och andra myndigheter kan ibland ifrågasätta vad en suppleant i en bolagsstyrelse har gjort. Det är därför viktigt för en suppleant att vara säker på att han eller hon kan ta över en ordinarie styrelseledamots ansvar om det skulle bli aktuellt. Inte minst eftersom suppleanten inte kan bli fri från sitt ansvar. I de flesta bolag behöver dock suppleanter inte tillträda.