Bolag24 Logo Vit

Styrelsesuppleant i Aktiebolag: En komplett guide.

Styrelsesuppleantens roll i ett aktiebolag är att vid behov ersätta ordinarie ledamöter och att hålla sig informerad om företagets verksamhet.

När suppleanten tjänstgör har de samma befogenheter och ansvar som en ordinarie ledamot. Det är därför viktigt att förstå de krav och risker som är kopplat till rollen.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag.

Styrelsesuppleant i Aktiebolag

Vad är en styrelsesuppleant?

En styrelsesuppleant är en person utvald att ersätta en ordinarie styrelseledamot i händelse av avgång, entledigande, avlidande, förlorad behörighet eller frånvaro. 

Suppleantens främsta uppgift är att vara redo att träda in vid behov och säkerställa att styrelsearbetet kan fortsätta smidigt.

Skillnaden mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant.

En ordinarie styrelseledamot deltar aktivt i styrelsens beslut och ansvarar för företagets strategi, ekonomi och styrning. Suppleanten däremot, träder endast in när en ordinarie ledamot är frånvarande.

De kommer då att ha samma befogenheter och ansvar som den ordinarie ledamoten haft. Suppleanten är dock inte ansvarig för beslut som tas perioder de inte aktivt tjänstgjort.

Vem kan bli styrelsesuppleant?

För att bli suppleant krävs ingen särskild utbildning, men personen bör ha erfarenhet och kunskap inom företagets verksamhetsområde. 

Suppleanter väljs vanligtvis av bolagsstämman och bör uppfylla samma krav som ordinarie ledamöter, såsom att inte vara underårig eller ha näringsförbud.

Suppleantens ansvar.

När en suppleant tjänstgör som ersättare för en ordinarie ledamot, har denna person samma ansvar som övriga styrelseledamöter. Det innebär att suppleanten ansvarar för beslut och åtgärder som sker när de är delaktiga och tjänstgör, men inte för beslut som tas i övrigt.

Suppleantens roll på styrelsemöten.

En suppleant får delta på styrelsemöten när de ersätter en ordinarie ledamot. Suppleanten har då rätt att rösta och bidra i beslutsfattandet. 

Om suppleanten inte ersätter någon för tillfället, har de inte per automatik rätt att delta på styrelsemöten, men kan ibland bjudas in för att hålla sig informerad

Lön och ersättning för suppleanter.

En suppleant kan få lön eller arvode för sitt arbete om bolagsstämman beslutar det. Ersättningens storlek varierar och bestäms utifrån faktorer som företagets storlek och vilken arbetsinsats det medför.

Saker att tänka på som suppleant.

För att vara en effektiv suppleant är det viktigt att hålla sig uppdaterad om företagets verksamhet, även när man inte aktivt tjänstgör. Detta kan innebära att följa branschnyheter, delta i utbildningar eller nätverka med kollegor och andra aktörer.

Frågor och svar.

Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Den minsta styrelsen som ett aktiebolag kan ha är en styrelse som består av: en styrelseledamot. en styrelsesuppleant.

Som styrelsesuppleant har du ingen självklar rätt att delta i styrelsemöte, erhålla underlag eller begära ett styrelsemöte. Men, som suppleant bör du hållas informerad om styrelsemöten och beslutsunderlag så att du framöver kan kallas in med kort varsel.
Det är bolagsstämman som väljer styrelse och styrelsesuppleanter.

I princip vem som helst kan bli suppleant, men det finns vissa krav. Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, detta framgår av 8 kap. 9 § Aktiebolagslagen. De hinder som finns är om personen är underårig, är i konkurs eller har näringsförbud, detta framgår av 8 kap.

Suppleanten bär ansvaret för att ersätta en ordinarie styrelseledamot, och tar då tillfälligt över uppgifterna som styrelseledamoten har. Det är viktigt att suppleanten är förberedd genom att hålla sig uppdaterad om verksamheten, för att vara beredd på att träda in som ersättare.

Utöver styrelsesuppleantens ansvar, medför rollen även skyldigheter och risker. Om du som suppleant har trätt in som ersättare, och styrelsen inte har upprättat samt skickat bolagets årsredovisning inom rätt tid, kan du som suppleant personligen få ett betalningsansvar.

Det finns inget som hindrar att en styrelsesuppleant får delta i och yttra sig på styrelsemöten efter ett beslut av styrelsen. Det kan vara ett bra sätt att hålla suppleanten informerad och engagerad.

En styrelsesuppleant har dock inte rösträtt på styrelsemöten med mindre än att han eller hon inträtt som ledamot.

Du som suppleant kan lämna bolaget på egen begäran. Du måste anmäla detta till bolagets styrelse om du har blivit tillsatt genom en bolagsstämma.

Om detta inte är fallet, och du blivit tillsatt av någon annan, behöver du anmäla din avgång till den specifika personen.