Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Aktiebolagslagen (ABL)

Vad är ABL?

Aktiebolagslagen är den lag som reglerar hur aktiebolag ska bildas, verka och avvecklas i Sverige. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1995 och ersatte den tidigare aktiebolagslagen från 1965.

Vad säger lagen?

Kortfattat: Enligt aktiebolagslagen måste ett aktiebolag bestå av minst två delägare och ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. (numera 25 000 kr) Aktiekapitalet är det belopp som delägarna har satt in i företaget och det är den grundläggande säkerheten för bolagets skulder.

Aktiebolaget ska också ha en styrelse, som är ansvarig för att företaget följer lagen och för att driva företaget på ett försvarligt sätt. Styrelsen ska också ansvara för att företaget har en revisor, som granskar företagets räkenskaper och rapporterar till bolagsstämman. 

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som är högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Bolagsstämman ska hållas minst en gång per år och det är här som delägarna får rösta om viktiga frågor som t.ex. hur vinsten ska fördelas och vilka personer som ska väljas in i styrelsen.

Aktiebolagslagen innehåller också regler om hur ett aktiebolag kan avvecklas, t.ex. genom att bolaget går i konkurs eller genom att bolaget blir uppköpt av ett annat företag. I sådana situationer ska bolagets tillgångar först användas för att betala bolagets skulder innan eventuell vinst fördelas till delägarna.

ABL är en viktig lag för alla aktiebolag i Sverige och den säkerställer att bolagen följer gemensamma grundläggande regler för hur de ska bedrivas på ett försvarligt sätt. Genom att följa dessa regler kan aktiebolag bidra till en stabil och hållbar ekonomi i Sverige.