Bolag24 Logo Vit

Extern Firmatecknare - Allt du behöver veta.

En extern firmatecknare, även kallad extern särskild firmatecknare, är en person som erhåller fullmakt för att företräda och teckna för ett företag i specifika, avgränsade situationer.

Till skillnad från en intern särskild firmatecknare, ingår den externa inte i företagets styrelse.

Den externa firmatecknaren har befogenhet att fatta beslut och ingå avtal på företagets vägnar, dock endast inom de ramar som specificeras i fullmakten.

Extern Firmatecknare

Vad är en extern firmatecknare?

Det är en person som får befogenhet att företräda ett företag genom en särskild fullmakt. Det innebär att den externa firmatecknaren kan fatta beslut och ingå avtal på företagets vägnar, men endast inom de ramar som anges i fullmakten.

Extern firmateckning är vanligt i situationer där företaget vill ge någon utanför företaget, såsom en revisor eller advokat, möjlighet att teckna för företaget i specifika fall.

Denna lösning kan vara särskilt användbart för företag som behöver en extra beslutsfattare vid specifika händelser eller för att delegera vissa uppgifter, men det är viktigt att förstå deras ansvarsområden och begränsningar samt hur man korrekt registrerar dem hos Bolagsverket.

Skillnaden mellan extern och intern firmatecknare.

En viktig skillnad mellan externa och interna firmatecknare är att interna firmatecknare vanligtvis är anställda eller företagsledare, medan externa firmatecknare inte nödvändigtvis är det.

Interna firmatecknare har oftast en bredare befogenhet att fatta beslut och ingå avtal för företaget, medan externa firmatecknare har en mer begränsad roll och agerar inom ramen för en specifik fullmakt.

När behövs en extern firmatecknare?

De kan behövas i flera olika situationer, till exempel:

 • När företaget vill delegera vissa uppgifter eller beslut till en extern expert, såsom en advokat eller revisor.
 • Om företaget har en komplex struktur och behöver flera beslutsfattare med olika befogenheter.
 • Om företaget vill säkerställa att vissa beslut kräver godkännande av en opartisk tredje part.

Hur utses en extern firmatecknare?

För att utse en extern firmatecknare krävs följande steg:

 1. Beslut från företagets styrelse eller ägare om att sådan ska utses.
 2. Utformning av en tydlig och detaljerad fullmakt som beskriver befogenheter och ansvarsområden.
 3. Undertecknande av fullmakten av både företagets representant och den externa firmatecknaren.
 4. Registrering av den externa firmatecknaren hos Bolagsverket.

Begränsningar och ansvarsområden .

En extern firmatecknare har begränsade befogenheter och ansvarsområden som anges i fullmakten. Dessa kan inkludera:

 • Att endast ha rätt att teckna för företaget i specifika situationer eller vid vissa händelser.
 • Begränsningar i vilka typer av avtal den externa firmatecknaren kan ingå på företagets vägnar.
 • Eventuella tidsbegränsningar för fullmakten, till exempel att den gäller endast under en viss period.

Registrering hos Bolagsverket.

Så här gör du för att registrera en extern firmatecknare hos Bolagsverket:

 1. Fyll i en anmälan om firmatecknare (formulär SKV 8402) från Skatteverket.
 2. Bifoga en kopia av fullmakten som visar den externa firmatecknarens befogenheter och ansvarsområden.
 3. Skicka in anmälan och fullmakten till Bolagsverket för registrering.

Exempel på företagsformer som kan ha externa firmatecknare.

Risker och fördelar med externa firmatecknare.

Denna lösning kan innebära både risker och fördelar för företaget. Exempel:

Fördelar:

 • Tillgång till extern expertis och kunskap.
 • Möjlighet att delegera vissa uppgifter och beslut till en opartisk tredje part.
 • Ökad flexibilitet i företagets beslutsprocess.

Risker:

 • Potentiella konflikter mellan företagets intressen och den externa firmatecknarens intressen.
 • Risk för att den externa firmatecknaren agerar utanför sina befogenheter, vilket kan leda till juridiska problem för företaget.
 • Eventuella svårigheter att övervaka och kontrollera den externa firmatecknarens handlingar.
 

För att minimera dessa risker är det viktigt att noggrant utforma fullmakten och tydligt ange den externa firmatecknarens befogenheter och ansvarsområden.

Regelbunden kommunikation och uppföljning med den externa firmatecknaren kan också bidra till att säkerställa att denne agerar i enlighet med företagets intressen och inom ramen för fullmakten

Sammanfattning

En extern firmatecknare kan vara en värdefull resurs för företag som behöver extra beslutsfattande kapacitet eller vill delegera vissa uppgifter till en opartisk tredje part. 

Genom att förstå skillnaderna mellan externa och interna firmatecknare, veta när det är lämpligt att använda en extern firmatecknare och följa de nödvändiga stegen för att utse och registrera en extern firmatecknare hos Bolagsverket, kan företag dra nytta av denna flexibilitet utan att utsätta sig för onödiga risker.

En särskild firmatecknare är en person som är utsedd av bolagsstyrelsen att företräda och skriva under för företaget. De kan vara både interna och externa personer.

En extern firmatecknare är en särskild firmatecknare som inte är en del av företagets styrelse eller anställd av företaget. De är vanligtvis frilansare eller personer med annan huvudsaklig sysselsättning.

En extern firmatecknare har rätt att skriva under dokument som exempelvis avtal, fakturor och kontrakt på företagets vägnar, enligt de befogenheter som anges i fullmakten.

En extern firmatecknare kan vara en frilansare eller en person som har en annan huvudsaklig sysselsättning. De behöver inte vara anställda av företaget.

Som extern firmatecknare har man rätt att företräda och skriva under dokument på företagets vägnar, inom de befogenheter som anges i fullmakten. Det är vanligt att företag anlitar externa firmatecknare för att få extra beslutsfattande kapacitet eller delegera vissa uppgifter.

En särskild firmatecknare är en person utsedd av bolagsstyrelsen att företräda och teckna för företaget, oavsett om de är inom eller utanför styrelsen. 

En extern firmatecknare är däremot en särskild firmatecknare som inte ingår i företagets styrelse eller är anställd. 

De är oftast frilansare eller har annan huvudsaklig sysselsättning. Skillnaden ligger alltså i deras position i förhållande till företagets organisation.