Bolag24 Logo Vit

Reservfond – vad det är och varför det är viktigt att känna till?

En reservfond utgör en viktig del av företagets bundna egna kapital & är en post på balansräkningen som kan användas för att täcka förluster, öka aktiekapitalet eller för återbetalning till aktieägarna efter tillstånd från Bolagsverket. 

Reservfonden skyddar företagets borgenärer genom att förhindra att hela vinsten delas ut till ägarna.

Reservfond

Vad kan reservfonden användas till?

Reservfonden får enbart användas till vissa ändamål, nämligen att täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna. Det sistnämnda får dock endast göras efter tillstånd från Bolagsverket eller tingsrätten.

Syftet är att skydda borgenärerna från att företaget delar ut hela vinsten till ägarna. Genom att ha en reservfond så kan företaget visa att det har en stark ekonomisk grund att stå på.

Tidigare krav på avsättning till reservfond.

Före den 1 januari 2006 var aktiebolag tvungna att avsätta 10% av varje års nettovinst till reservfond, till dess att den tillsammans med överkursfonden uppgick till 20% av aktiekapitalet.

Idag är avsättningarna helt frivilliga och bestäms av företaget självt. Dock finns det fortfarande krav på att den ska utgöra en viss andel av företagets totala egna kapital.

Frivilliga avsättningar och praktisk användning av reservfonden.

För att öka det bundna egna kapitalet kan företaget välja att göra en frivillig avsättning till reservfonden. Detta kan till exempel vara ett sätt att tillmötesgå bankens krav på ökat bundet eget kapital. Vid en fondemission eller nyemission kan den också användas för att öka aktiekapitalet.

Sammanfattning och slutsats

En reservfond är en viktig del av företagets bundna egna kapital och har en specifik funktion inom företagande. Genom att ha en reservfond kan företaget visa att det har en stark ekonomisk grund att stå på och skydda företagets borgenärer från att företaget delar ut hela vinsten till ägarna. Tidigare var avsättningar till reservfond obligatoriska, men idag är de helt frivilliga.

Det är viktigt att ha koll på reglerna kring reservfonden och dess användning för att kunna fatta välgrundade beslut för företagets ekonomiska framtid. Genom att välja att göra frivilliga avsättningar till reservfonden kan företaget öka sitt bundna egna kapital och visa på sin stabilitet. Det är också viktigt att ha koll på hur reservfonden bokförs och används i praktiken.

Sammanfattningsvis är reservfonden en viktig del av företagets finansiella grund och bör hanteras med omsorg och medvetenhet.

Frågor och svar.

Återföring av en reservfond bokförs genom att kreditera konto 2086 Reservfond och debitera konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Verifikationen bör innehålla en kopia av eller hänvisning till stämmoprotokollet där styrelsens förslag till vinstdisposition och stämmans beslut framgår.

En obeskattad reserv är en del av företagets bundna egna kapital som är uppbyggd genom överavskrivningar eller andra beskattningsbara poster.

Reservfond bokförs som en del av företagets eget kapital på balansräkningen, medan avsättningar till reservfond bokförs på konto 2990.

Bundet eget kapital är en del av företagets totala egna kapital som är avsatt för specifika ändamål och inte kan tas ut av ägarna, medan fritt eget kapital kan användas fritt av företaget eller delas ut som utdelning till aktieägarna.

En bunden överkursfond är en del av företagets bundna egna kapital som används för att ta emot överkurs vid emission av nya aktier. Syftet är att skydda företagets borgenärer genom att inte överkursen delas ut som vinst till ägarna.

Aktiekapitalet kan bli förbrukat när förluster i företaget är så stora att det inte längre räcker till att täcka dem. Då kan företaget behöva öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Vid likvidation av ett företag ska reservfonden användas för att täcka eventuella förluster och skulder som företaget har. Om det skulle finnas några pengar kvar efter att alla skulder har betalats så kan dessa fördelas mellan aktieägarna. Detta gäller både för aktiebolag och ekonomiska föreningar.