Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Aktiebolagets Styrelse

Vad är en styrelse?

Aktiebolag är en vanlig form av företagande i Sverige. Det innebär att företaget ägs av aktieägarna, som är personer eller företag som har köpt aktier i bolaget. Företaget leds av en styrelse, som består av personer som är valda av aktieägarna.

Vad är styrelsens uppgift?

De har en central roll i aktiebolaget, då de ansvarar för företagets affärsstrategi och förvaltning av företagets tillgångar. De ansvarar även för att företaget följer lagar och regler. Styrelsen består vanligtvis av mellan tre och elva personer, beroende på storleken på företaget. Dessa personer väljs av aktieägarna vid bolagsstämman, som är den högsta beslutande instansen i bolaget.

Dessa ansvarar för att företaget har en tydlig affärsstrategi och att de mål som sätts upp för företaget uppnås. Detta innebär att de ska fatta beslut om investeringar, företagsförvärv och företagsförsäljningar. De ansvarar även för att företagets ekonomi hålls under kontroll och att företaget följer lagar och regler.

Styrelsen ska bestå av personer med olika kompetenser och erfarenheter, för att säkerställa att företaget har den kompetens som krävs för att leda företaget på ett effektivt sätt. Det är vanligt att styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och en verkställande direktör.

Styrelsens ansvar i ett Aktiebolag

En viktig uppgift för styrelsen är också att se till att aktieägarna får den information och de rapporter som de behöver för att kunna fatta informerade beslut. Detta innebär att de ska säkerställa att företaget har en öppen och transparent kommunikation med aktieägarna.

I samband med bolagsstämman ska styrelsen redovisa företagets verksamhet och ekonomi för aktieägarna. Detta är en viktig del av styrelsens ansvar, då det är aktieägarnas chans att få en inblick i företagets verksamhet och att ställa frågor till styrelsen.