Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av resultatet för en verksamhet. Bokslut genomförs regelbundet och innehåller vanligtvis en resultat- och balansräkning som skildrar bolagets finansiella ställning.

Alla företag och organisationer, oavsett bolagsform, är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Det måste då ske i form av antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Skillnaden mellan dessa är att årsredovisningen är mer omfattande och även offentlig. Alla årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas utefter vad som står i årsredovisningslagen (1995:1554).

Granskning.

De flesta måste också låta sig granskas av revisorer. Revisorerna gör stickprov och ser efter så att bolagets handlingar de facto upprättats utefter de lagar som existerar.

Kontroll & Felaktigheter

Innan man sammanställer alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera bolagets balanskonton. Stämmer inte dessa är det nästan garanterat att bokslutet som upprättas kommer att vara felaktigt. Det är något revisorer kan hjälpa till med och antagligen något de kommer att kontrollera. 

En årsredovisning med ett årsbokslut ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) innehålla en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar i form av noter och en revisionsberättelse som skrivs av revisorn.

Förenklat bokslut.

Är du en enskild näringsidkare med en årlig omsättning på mindre än 3 miljoner kronor behöver du endast upprätta ett så kallat “förenklat” bokslut.