Bolag24 Logo Vit

Personligt betalningsansvar vid konkurs

Som företagare är det viktigt att förstå konsekvenserna av en konkurs och hur det påverkar ens ekonomi och framtid. Ett av de viktigaste begreppen att förstå är personligt betalningsansvar, som kan innebära stora konsekvenser för företagare vid en konkurs.

Definition av konkurs

Utgångspunkten för en konkurs är att juridiska personer som är insolventa ska försättas i konkurs. Insolvens innebär att företaget inte kan betala sina skulder och det rör sig inte om en tillfällig oförmåga. Bedömningen av om ett bolag är insolvent eller inte grundar sig på en prognos av företagets förmåga att kunna betala sina skulder längre fram och är därför inte en ögonblicksbild. Tingsrätten fattar beslut om konkurs efter antingen bolagets eller borgenärers ansökan.

Frågor och oro om konkurs och personligt betalningsansvar är naturliga följder av den ekonomiska osäkerheten som råder idag. Följande är en översikt över tre frågor som många ställer sig vid en analys av ett bolags finansiella situation.

Läs även: 

Vad är personligt betalningsansvar vid konkurs?

Personligt betalningsansvar innebär att du som företagare är ansvarig för skulder och krediter som ditt företag har samlat på sig, även om det har gått i konkurs. Det betyder att du personligen är ansvarig för att betala tillbaka de pengar som är skyldiga, oavsett om det är till kreditorer, leverantörer eller skattemyndigheter.

När gäller personligt betalningsansvar vid konkurs?

Personligt betalningsansvar gäller inte alltid vid en konkurs. Det beror på olika faktorer, inklusive typen av företag, hur det är registrerat och vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda företaget och dess ägare.

Företag som är registrerade som till exempel aktiebolag med begränsat ansvar är mer benägna att ha personligt betalningsansvar. Å andra sidan är företag som är registrerade som aktiebolag med begränsat ansvar mindre benägna att ha personligt betalningsansvar, eftersom aktieägarna bara är ansvariga för företagets skulder i den mån de har satsat pengar i företaget.

När bör ett företag försättas i konkurs och hur bedöms bristande likviditet?

En juridisk person som är på obestånd (insolventa), exempelvis aktiebolag, ska i utgångspunkten försättas i konkurs. Bedömningen om ett bolag är på obestånd baseras på en prognos av företagets möjligheter att betala sina skulder i framtiden och är inte en ögonblicksbild. En tillfällig bristande likviditet betyder inte per automatik en konkurs. Konkurs beslutas av tingsrätten efter bolagets eller borgenärs ansökan. Om bolaget inte ansöker om konkurs kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser.

Vad innebär personligt betalningsansvar för styrelsen enligt aktiebolagslagen?

Aktiebolag är kännetecknade av att aktieägare eller företrädare inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Regler finns för att skydda borgenärerna och garantera att bolaget har tillgångar som motsvarar bolagets förpliktelser, till exempel genom kravet på intakt aktiekapital. Styrelsen åläggs skyldigheter när det egna kapitalet är lägre än hälften av det registrerade aktiekapitalet, för att undvika personligt ansvar. Personligt ansvar kan även uppkomma när bolaget saknar utmätningsbara medel och styrelsen inte uppfyller kraven som aktualiseras då.

Hur ser bevisbördan ut för styrelsens personliga ansvar och vad händer vid konkurs?

Bevisbördan för styrelsens personliga ansvar är på den som gör gällande detta ansvar, det vill säga borgenären. Vid konkurs förvaltas bolagets tillgångar av en konkurs